Condicions generals

Condicions generals

www.horabaixa.es es el lloc web corporatiu del Agroturisme S’Horabaixa (en endavant S’Horabaixa). L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc implica acceptar i conèixer les advertències legals, condiciones i termes d’us continguts en ella.

L’usuari no realitzarà un us il·lícit de l’ informació continguda en aquesta web, ni durà a terme accions que puguin danyar o alterar els sistemes informàtics d’aquesta web.

Queda prohibida l’ inclusió i comunicació de continguts, per part dels usuaris, que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta dels usuaris.

S’ Horabaixa realitza els màxims esforços per a evitar errors en els continguts que es publiquen en el lloc web, reservant-se la facultat de poder modificar-los en qualsevol moment, S’ Horabaixa declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió  en l’ informació continguda en aquesta web.

L’ accés a aquest lloc web, així com l’ us que pugui fer-se de l’ informació que conté, son de la exclusiva responsabilitat de l’ usuari. S’ Horabaixa no es responsabilitzarà de cap conseqüència , dany o perjudici que pogués derivar-se de l’ us de aquest lloc web o dels seus continguts, inclosos danys informàtics i       l’ introducció de virus.

Aquest Avís Legal podrà sofrir modificacions quan ho consideri oportú i amb la finalitat d’adequar-se als canvis legislatius. Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en aquest lloc web,      S’ Horabaixa utilitzarà els medis al seu abast per a donar a conèixer als usuaris  de la web els canvis en la seva política de privacitat i protecció de dades.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de la propietat d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, l’ informació que conté, la seva aparença i disseny, els productes i serveis son propietat de S’ Horabaixa, llevat que s’especifiqui  altra cosa.

En cap cas el accés o navegació en www.horabaixa.es implica renuncia, transmissió o llicència total o parcial de S’ Horabaixa per a us personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial.

La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de aquetes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de S’ Horabaixa. La utilització no autoritzada de l’ informació continguda en aquest lloc web, així com els prejudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual e industrial dels seus titulars, poden donar lloc a l’exercici  de les accions que legalment  corresponguin i , si procedeix, a les responsabilitats que de dir exercici es derivin.

 

Protecció de dades de caràcter personal

El compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter  Personal(LOPD), s’ informa als usuaris que les dades de caràcter personal que facilitin mitjançant correu electrònic, enviats a través de formularis web o qualsevol altre medi ubicat en aquest lloc seran incorporats a fitxers titularitat de Agroturisme S’ Horabaixa, tenint implantades les mides de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, de 11 de juny. La seva finalitat es gestionar els serveis oferts, contactar amb vostè, atendre a les consultes i sol·licituds rebudes, mantindre`l informat de futures propostes comercials de les nostres diferents àrees de negoci o realitzar la gestió administrativa de l’ empresa .

Les seves dades de caràcter personal seran tractades de forma confidencial. S’ Horabaixa ha adoptat en els seus sistemes les mides necessàries per evitat l’ alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzar de les dades personals, tenint en compte l’ estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan esposats, ja provinguin de l’actuació humana o del medi físic o natural. Els interessats son informats de que les mides de seguretat informàtica no son inexpugnables.

S’ Horabaixa no utilitza cookies per a recollir informació dels usuaris des de la seva pàgina web.

Pot exercitar els drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a S’ Horabaixa,  lloc en Agrupació Son Mesquida, bústia  nº47, CP 07209 Felanitx (Mallorca- Balears), o bé mitjançant de la direcció info@horabaixa.es

S’ Horabaixa es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat d’acord al seu criteri, a canvis legislatius o jurisprudencials. Si S’Horabaixa introdueixi  cap modificació , el nou text serà publicat en aquet mateix lloc web, on l’usuari podrà tenir coneixement de la mateixa. En qualsevol cas, la relació amb els usuaris es regirà per las normes previstes en el moment precís en el que s’accedeix a la web.
Reserves i anul·lacions

En el moment d’efectuar la reserva, es realitza mitjançant pagament segur per tarja de crèdit un depòsit, quantia està indicada en la corresponent pàgina de pagament, no considerant-se en ferm mentrestant no se porti a terme el dit depòsit. La resta del pagament haurà d’efectuar-se al començament de la prestació del servei, considerant-se en cas contrari la reserva com anul·lada, segons las condicions detallades en el apartat d’anul·lacions.

En tot moment el client pot desistir dels serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de la quantitat que hagués abonat  del dipòsit previst anteriorment, però haurà de indemnitzar al establiment turístic reservat per els conceptes que a continuació se descriuen:

-Si la anul·lació es realitza durant els 30 dies previs a la data d’arribada, es cobrarà  el 25% efectuat en el moment de la reserva.

 

30.39Mb. 14 query. 0,811 seg